Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija
"Ateitis prasideda dabar, ne rytoj" (Šv. Jonas Paulius II)

Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas- tai sąlygų visų mokinių dalyvavimui bendrose ugdymosi veiklose sudarymas, eliminuojant galimus mokymosi barjerus.

2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimai ir įstatymo papildymai, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.

Įtraukties švietime plėtros 2021-2024 metų kryptys:

 • Stiprinti teigiamas visuomenės ir švietimo bendruomenės nuostatas į įtrauktį švietime.
 • Didinti švietimo pagalbos prieinamumą.
 • Gerinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimą įtraukčiai švietime.
 • Pritaikyti mokyklų (ikimokyklinių ugdymo įstaigų) aplinkas ir ugdymo procesus įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
 • Kurti įtraukties švietime įsivertinimo ir stebėsenos sistemą.

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui, siejamas su personalizuotu kiekvieno vaiko ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias, poreikius, užtikrinantis sėkmes, asmeninę pažangą.

Tai procesas, kuriame atsižvelgiama į vaikų socialinę, kultūrinę, mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksmais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis ugdymuisi ir dalyvavimui švietime.

Tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje.

Kad įtraukusis ugdymas būtų sėkmingas reikia stiprinti teigiamas visuomenės ir švietimo bendruomenės nuostatas į įtrauktį švietime, didinti švietimo pagalbos prieinamumą, gerinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimą įtraukčiai, pritaikyti aplinkas ir ugdymo procesus įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams, formuoti vaikų, mokytojų, kitų bendruomenės narių teigiamas nuostatas.

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

Pareigos

Darbuotojo vardas, pavardė

Logopedė

https://jonopauliausprogimnazija.lt/lt/paslaugos/pagalba-mokiniams-ir-tevams/logopedas

Janina Orševska

Vyresnioji socialinė pedagogė

https://jonopauliausprogimnazija.lt/lt/paslaugos/pagalba-mokiniams-ir-tevams/socialinis-pedagogas

 

Aleksandra Kovalevska

Vyresnioji socialinė pedagogė

https://jonopauliausprogimnazija.lt/lt/paslaugos/pagalba-mokiniams-ir-tevams/socialinis-pedagogas

 

Juliana Leščinska

Vyresnioji specialioji pedagogė htps://jonopauliausprogimnazija.lt/lt/paslaugos/pagalba-mokiniams-ir-tevams/specialusis-pedagogas

 

Kristina Grodz

Specialioji pedagogė

https://jonopauliausprogimnazija.lt/lt/paslaugos/pagalba-mokiniams-ir-tevams/specialusis-pedagogas

 

Jolanta Griškevičė

Psichologas

 

Vykdoma darbuotojo paieška

Bibliotekininkės

https://jonopauliausprogimnazija.lt/lt/paslaugos/biblioteka

Ana Žabelovič

Beata Jasinska

Mokinių sveikatos priežiūros specialistė

https://jonopauliausprogimnazija.lt/lt/paslaugos/pagalba-mokiniams-ir-tevams/visuomenes-sveikatos-prieziuros-specialistas

 

Jelena Melaninienė

MOKYKLOS APLINKOS PRITAIKYMAS

Specialiosios klasės (skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams)

Specialios erdvės mokiniams    (nusiraminimui, poilsiui, atsipalaidavimui, atsitraukimui esant poreikiui)

Fizinės aplinkos pritaikomumas įvairių poreikių mokiniams

2007 m. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje įsteigta specialioji klasė  mokiniams

turintiems:

 • intelekto sutrikimų (nežymų, vidutinį, žymų ar labai žymų);
 •  kalbėjimo ir kalbos sutrikimų;
 •  judesio ir padėties sutrikimų;
 •  elgesio ir emocijų sutrikimų;
 •  įvairiapusių raidos sutrikimų;
 • kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas.

Specialiojoje klasėje ugdymo procesą organizuoja specialioji pedagogė, atskiras pamokas veda mokytojai dalykininkai. Mokiniams talkina mokinių padėjėjos.

Taip pat mokykloje dirba ir įvairių kompetencijų turintys specialistai: specialioji pedagogė, logopedė,  mokinių padėjėjai, dvi  socialinės pedagogės.
Specialiosios klasės mokiniai mokosi pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį. Dalis užsiėmimų vyksta atskirai, dalis – kartu su kitais bendraamžiais. Kiekvienam vaikui yra sudaromos individualizuotos programos, rengiamos pagal įvairių specialistų rekomendacijas ir derinamos su vaikų tėveliais. Mokiniams organizuojama netradicinė pažintinė veikla už progimnazijos ribų bei kitose erdvėse. Mokiniai dalyvauja miesto, šalies bei tarptautiniuose renginiuose. Yra įvairių konkursų bei varžybų  laimėtojai.

 

Vaikų, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, spektras yra gana platus, reikalingos ir jų poreikius atitinkančios priemonės, inventorius, klasės. 
Progimnazijoje esančios specialiosios klasės aplinka pritaikyta vaikams, turintiems elgesio ir emocijų,

autizmo spektro sutrikimų, vaikams, turintiems judesio ir (ar) padėties, intelekto ir kt.

sutrikimų. Mokiniai aprūpinti specialiosiomis mokymo priemonėmis bei ugdymui skirtomis techninės

pagalbos priemonėmis, reikalingomis teikti kokybišką mokymo(si) paslaugą.

Vaikams su emocijų, elgesio sutrikimais sukurta saugi erdvė,  kurioje vaikai gali nusiraminti, pailsėti, saugiai atsigauti ir po kurio laiko

grįžti į sau įprastą aplinką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos aplinka atitinka visų bendruomenės narių poreikius. Ugdymo aplinka yra saugi, patogi, patraukli, funkcionali, greitai pritaikoma skirtingoms veikloms, informatyvi.

Neįgaliesiems įrengti tualetai, valgykla, biblioteka, vietos poilsiui, įvažiavimas, rampos,

liftai, specialiai praplatintos kabinetų ir tualetų durys,

stalai ir kėdės pagal poreikį sumažinti arba paaukštinti ir kt.

Nuoroda dėl aplinkos pritaikymo:

www.stasis.lt

 

 

 

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS PASIRENGIMAS

Pedagogų pasirengimas

Mokinių tėvų informavimas

Progimnazijos bendruomenė – besimokanti organizacija, reflektuojantys pedagogai, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalai. Įgyvendinant tikslus ir planuojant tolesnes veiklas, sėkmingai laikomasi pasirinktos krypties – kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos augimo užtikrinimo. Vadovai, mokytojai, specialieji pedagogai ir kiti specialistai  yra įgiję reikiamų kompetencijų pažinti, suprasti ir dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.
Progimnazijos bendruomenė išklausė seminarus: „Į kompetencijų ugdymą ir mokinių įtrauktį orientuotos ugdomosios veiklos planavimas, įgyvendinimas ir kolegialus tobulinimas“, „Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių mokiniams“ bei kt.
 Progimnazijos vadovų komanda dalyvauja ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje “Įtraukusis ugdymas universalaus dizaino ugdymuisi prieigoje“.

Darbas su specialiųjų poreikių mokiniais neįsivaizduojamas be vieningo visos bendruomenės požiūrio į įtraukiojo ugdymo naudas ir galimybes. Mokymosi kokybė ir sėkminga įtrauktis nepriklauso nuo pavienių žmonių. Šioje vietoje yra svarbūs visi – tėvai, vaikai, mokytojai ir visas mokyklos personalas. Taikant įtraukųjį ugdymą, turi vykti nuolatinis tėvų, mokytojų ir kitų švietimo specialistų bendradarbiavimas.
 

 Nuorodos  apie įtraukųjį ugdymą:  https://www.nsa.smm.lt/itrauktis-ugdyme  /

https://www.youtube.com/watch?v=yIMU9YHTirs       

https://www.youtube.com/watch?v=f-RA_JgLfhQ   

https://www.youtube.com/watch?v=KZ0UcU5HnWw      

 

 

Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Įtraukaus ugdymo plėtros 2021-2024 metų veiksmų planas 2024-03-07 13:49:56 476.72 KB
Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją 2024-03-07 13:50:09 3.13 MB
Lietuviškų knygų, autizmo tematika, sąrašas 2024-03-07 13:50:25 773.71 KB
„Įtraukties link”. Ką turi žinoti mokykla? – atmintinė mokykloms 2024-03-07 13:50:37 1.74 MB
Kompleksinė laiku suteikta pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams – lemiamas jų pozityviosios socializacijos veiksnys 2024-03-07 13:51:11 681.42 KB
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos 2024-03-07 13:51:01 782.16 KB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2024-03-07 13:51:19 13.38 MB
REKOMENDACIJŲ LEIDINYS. Pasiruošimas darbui su vaikais turinčiais autizmo spektro sutrikimų 2024-03-29 13:00:41 24.93 MB
A. Dervinytė-Borgonzoni ADS pagalbos galimybes 471.91 KB
Barkauskaitė, ... metodinė priemonė socialiniams pedagogams 2.37 MB
16_bp-pritaikymo-rekomendacijos 1.86 MB
Apie disleksiją paprastai 9.42 MB
Kalbos ugdymas 2024-03-29 13:46:04 47.19 MB
3-4 klasės mokinių skaitymo gebejimų ugdymas_ metodinė priemonė (2016) 5.25 MB
Antroji kalba ankstyvajame amžiuje 31.84 MB
Atmintinė matematikos sutrikimai 680.47 KB
Ankstyvoji pagalba vaikams su ASS 376.33 KB
Knygų sąrašas apie ASS 773.71 KB
Emocinė perkrova 2.58 MB
Ankstyvojo amžiaus vaikų autizmas 2024-03-29 14:09:19 1.62 MB
Zeszyt kart pracy 2024-03-29 14:18:17 15.46 MB

Atnaujinta: 2024-04-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
5-8 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.15 – 15.00