Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija
"Ateitis prasideda dabar, ne rytoj" (Šv. Jonas Paulius II)
Dokumentai
Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Įtraukaus ugdymo plėtros 2021-2024 metų veiksmų planas 2024-03-07 13:49:56 476.72 KB
Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją 2024-03-07 13:50:09 3.13 MB
Lietuviškų knygų, autizmo tematika, sąrašas 2024-03-07 13:50:25 773.71 KB
„Įtraukties link”. Ką turi žinoti mokykla? – atmintinė mokykloms 2024-03-07 13:50:37 1.74 MB
Kompleksinė laiku suteikta pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams – lemiamas jų pozityviosios socializacijos veiksnys 2024-03-07 13:51:11 681.42 KB
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos 2024-03-07 13:51:01 782.16 KB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2024-03-07 13:51:19 13.38 MB
REKOMENDACIJŲ LEIDINYS. Pasiruošimas darbui su vaikais turinčiais autizmo spektro sutrikimų 2024-03-29 13:00:41 24.93 MB
A. Dervinytė-Borgonzoni ADS pagalbos galimybes 471.91 KB
Barkauskaitė, ... metodinė priemonė socialiniams pedagogams 2.37 MB
16_bp-pritaikymo-rekomendacijos 1.86 MB
Apie disleksiją paprastai 9.42 MB
Kalbos ugdymas 2024-03-29 13:46:04 47.19 MB
3-4 klasės mokinių skaitymo gebejimų ugdymas_ metodinė priemonė (2016) 5.25 MB
Antroji kalba ankstyvajame amžiuje 31.84 MB
Atmintinė matematikos sutrikimai 680.47 KB
Ankstyvoji pagalba vaikams su ASS 376.33 KB
Knygų sąrašas apie ASS 773.71 KB
Emocinė perkrova 2.58 MB
Ankstyvojo amžiaus vaikų autizmas 2024-03-29 14:09:19 1.62 MB
Zeszyt kart pracy 2024-03-29 14:18:17 15.46 MB
Veiklą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos nuostatai 2022 m. 2023-09-13 16:20:13 8.17 MB
Sprendimas dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų nuostatų patvirtinimo 2022 m. 2022-11-08 19:43:52 1.07 MB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokytojų tarybos nuostatai 2022 m. 2022-11-08 19:43:52 117.44 KB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokinių tarybos nuostatai 2022 m. 2022-11-08 19:43:52 116.67 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2020 m. 2022-11-08 19:43:52 2.59 MB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos tarybos nuostatai 2022 m. 2024-02-12 09:12:15 121.44 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2024 m. 2024-02-20 11:20:45 289.58 KB
Tvarkų aprašai
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023 m. 2023-09-20 15:25:00 31.36 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2019 m. 2022-11-12 12:50:53 19.34 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-09-20 20:38:13 18.65 KB
Darbuotojų lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2018 m. 2022-11-12 12:50:53 160.49 KB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2021 m. 2023-09-20 20:38:13 516.17 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo aprašas 2017 m. 2023-09-20 20:38:13 52.56 KB
Mokinių edukacinių išvykų, ekskursijų ir žygių organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-12 12:50:53 208.95 KB
Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2019 m. 2022-11-12 12:50:53 52.5 KB
2021 – 2022 ir 2022 – 2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-11-12 12:50:53 130.6 KB
2022-2023 ir 2023-2024 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.) 2022-11-12 12:50:54 130.6 KB
Beviltiškų skolų pripažinimo, apskaičiavimo ir nurašymo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-12 12:50:54 1.62 MB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022 m. 2022-11-12 12:50:54 3.23 MB
Įsakymas dėl Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo ir prieš smurtą nukreiptos politikos ir prevencinių veiksmų įgyvendinimo komisijos patvirtinimo 2022 m. 2022-11-12 12:50:54 483.16 KB
Pranešimas apie psichologinio smurto atvejį darbe 1 priedas 2022-11-12 12:50:54 609.75 KB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ar / ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-12 12:50:54 368.69 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-12 12:50:54 4.82 MB
GMP 1,2% (gyventojų pajamų mokesčio) gautų pagal Lietuvos respublikos labdaros ir paramos įstatymą gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 14.34 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-12 12:50:54 426.27 KB
Mokinių lydėjimo/paėmimo, tėvų patekimo į įstaigos patalpas tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-12 12:50:54 100.3 KB
Mokinių mokymo namuose  tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 18.19 KB
Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-12 12:50:54 96 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2021 m. 2022-11-12 12:50:54 38.38 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2021 m. (priedas nr. 1 Lt) 2022-11-12 12:50:54 28.42 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2021 m. (priedas Nr. 2 lenkų) 2022-11-12 13:04:22 15.39 KB
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-12 12:50:54 37.8 KB
Mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas 2019 m. 2022-11-12 12:50:54 1.47 MB
Nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą išieškojimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 395.87 KB
Nutarimas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2018 m. 2022-11-12 12:50:54 61.17 KB
Pagalba organizuojant nuotolinį mokymą 2022-11-12 12:50:54 15.03 KB
Pagalbos mokiniui teikimo modelio tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-12 12:50:54 64.47 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 19.15 KB
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-12 12:50:54 158.03 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-12 12:50:54 198.08 KB
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-01-11 13:15:25 389.12 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 m. 2022-11-12 12:50:54 489.51 KB
Vilniaus miesto savivaldybės nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas 2019 m. 2022-11-12 12:50:54 35.1 KB
Vilniaus miesto savivaldybės nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas (priedas) 2019 m. 2022-11-12 12:50:54 18.78 KB
Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas dėl sporto salių ir kitų patalpų nuomos 2010 m. 2022-11-12 12:50:54 81.5 KB
Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 167.18 KB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2022 m. 2022-11-12 12:50:54 245.27 KB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2022 m. 2022-11-12 12:50:54 164.64 KB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo bei kvalifikacijai skirtų lėšų panaudojimo aprašas 2022 m. 2022-11-12 12:50:54 181.41 KB
Nutarimas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2018 m. 2022-11-12 12:50:54 61.17 KB
Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą planavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 226.27 KB
Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymą panaudojimo kontrolės tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 215.13 KB
Lankomumo tvarka 2024-02-12 09:12:17 188.36 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2024-02-12 09:12:20 176.91 KB
Apmokėjimo tvarka 2024 m. 2024-02-19 11:10:08 290.45 KB
Taisyklės
Finansų kontrolės taisyklės 2020 m. 2023-10-16 11:19:18 42.2 KB
Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje taisyklės 2020 m. 2023-10-16 11:19:18 37.67 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2020 m. 2023-10-16 11:19:18 526.89 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2019 m. 2023-10-16 11:19:18 94.76 KB
Mokinių elgesio taisyklių (priedas Nr. 3) 2023-10-16 11:19:18 433.49 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės (nauja redakcija nuo 2021-01-15) 2023-10-16 11:19:18 64.36 KB
Priėmimas į progimnaziją
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokytojų paskirstymo ir mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-10 13:19:07 437.76 KB
Mokinių priėmimo grafikas 2024 2024-05-03 17:52:46 253.61 KB
Sprendimas dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-05-02 11:59:39 265.59 KB
Sprendimas dėl priėmimo 2024-05-03 17:55:55 8.39 MB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms priskiriamos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos 2024-05-02 12:01:22 779.88 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimą į mokyklą komisijos sudarymo 2024-05-13 09:41:44 55.95 KB
Mokinių priėmimo į Vilniaus Jono Pauliaus II progimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas 2024-05-31 10:58:55 139.45 KB
Pareigybės aprašymai
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo (os) pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:42 3.31 MB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas  2022-11-08 20:02:42 3.76 MB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas  2022-11-08 20:02:43 3.16 MB
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:43 2.74 MB
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas   2022-11-08 20:02:44 4.6 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas   2022-11-08 20:02:45 3.65 MB
Duomenų bazės, elektroninio dienyno valdymo priežiūros specialisto pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:46 2.84 MB
Informacinių ir komunikacinių technologijų specialisto pareigybės aprašymas   2022-11-08 20:02:46 2.67 MB
Klasės vadovo  pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:48 4.05 MB
Laboranto-techninių mokymo priemonių specialisto pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:48 2.63 MB
Mokytojo padėjėjo pareigybės pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:49 2.77 MB
Mokytojo pareigybės aprašymas   2022-11-08 20:02:49 328.79 KB
Operatoriaus-sekretoriaus pareigybės aprašymas   2022-11-08 20:02:49 2.63 MB
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas   2022-11-08 20:02:50 3.33 MB
Psichologo pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:51 3.18 MB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:51 2.88 MB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:53 2.86 MB
Specialiojo pedagogo, logopedo pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:53 3.11 MB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Kiemsargio pareigybės aprašymas   2023-02-02 01:05:50 2.79 MB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2023-02-02 01:05:58 1.87 MB
Sargo pareigybės aprašymas 2023-02-02 01:06:05 2.05 MB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-02-02 01:06:10 3.89 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2020-2025 m. m. 2022-11-08 15:34:28 1.15 MB
Ugdymo plano pakeitimas 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. 2022-11-08 15:34:29 798.27 KB
Ugdymo planas 2023-2024 ir 2024-2025 m.m. 2024-02-12 09:12:22 730.27 KB
Veiklos planas jpii 2024 2024-02-12 09:12:25 858.63 KB
Kiti dokumentai
Ugdomosios stebėsenos programa 2021-2022 m. m. ir 2022-2023 m. m. 2022-11-08 19:18:02 30.24 KB
2024-2026 atestacijos programa 2024-02-12 09:12:32 496.1 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-18 22:11:22 355.78 KB
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-18 22:11:42 356.03 KB
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-18 22:11:48 965.86 KB
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-05 17:23:23 469.24 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Metųveiklos ataskaita 4.66 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
15 dienų valgiaraštis 11 m. ir vyresnio amžiaus 2022-11-10 16:51:00 10.33 MB
15 dienų valgiaraštis 7 – 10 m. 2022-11-10 16:51:02 10.3 MB
15 dienų valgiaraštis 5 – 7 m. 2022-11-10 16:51:04 10.09 MB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos šaltų užkandžių asortimentas 2022-11-10 16:51:04 105.75 KB
Maitinimo organizavimo aprašas 2024-07-18 13:05:53 128.68 KB
Dokumentai
Valgyklos patalpų nuomos sutartis 2021 m. 2022-11-10 17:20:43 1.54 MB
Mokinių maitinimo paslaugų sutartis 2021 m. 2022-11-10 17:20:43 4.53 MB
Įsakymas dėl Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos viešųjų pirkimų komisijos sudarymo 2021 m. 2022-11-10 17:20:43 372.46 KB
Sprendimas „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ 2021 m. 2022-11-10 17:20:43 93.35 KB
Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinės rekomendacijos 2022-11-10 17:20:43 70.51 KB
Sprendimas „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo 2021 m. 2022-11-10 17:20:43 109.63 KB
Sprendimas „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ (elektroninio dokumento nuorašas) 2021 m. 2022-11-10 17:20:43 289.58 KB
Sprendimas „Dėl vaikų maitinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius, tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 2021 m. 2022-11-10 17:20:43 363.75 KB
Sprendimas „Dėl maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo“ 2021 m. 2022-11-10 17:20:43 480.72 KB
Sprendimas „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ 2019 m. 2022-11-10 17:20:43 275.32 KB
Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-11-10 17:20:43 2.81 MB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. 2022-11-10 17:20:43 310.76 KB
Mokinių maitinimo ir organizavimo sutartis 2018 m. 2022-11-10 17:20:43 2.69 MB
Maitinimo organizavimo aprašas 2024-07-18 13:05:53 128.68 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-02-20 11:15:43 1.19 MB
2024 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 1.73 MB
2023 m.
2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-09-18 22:00:20 1.9 MB
2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-09-18 22:00:20 1.67 MB
2023 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-02-14 09:40:33 1.95 MB
2023 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-02-14 09:44:06 1.73 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-09-18 22:06:01 2.19 MB
2022 m. biudžeto išlaidų sąmatos 2023-09-18 22:06:01 1.45 MB
2020 m.
2020 m. biudžeto išlaidų sąmata 2023-09-18 22:04:10 1.36 MB
2019 m.
2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-09-18 22:04:19 46.41 MB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos nupirktų vadovėlių, mokymo priemonių 2019-2020 mokslo metams ataskaita 2023-09-18 22:04:37 136.14 KB
Mokėjimo registras
2018-2019 m. m. mitybos išlaidos 2022-11-09 15:23:19 18.67 KB
2018-2019 m. m. materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2022-11-09 15:23:20 15.71 KB
2018-2019 m. m. kitos išlaidos 2022-11-09 15:23:21 35.25 KB
Programos sąmata
2023 m. programos sąmata 2023-09-14 12:05:14 1.1 MB
2022 m. programos sąmata 2023-09-14 12:05:14 206.28 KB
2023 m. programos sąmata 2024-02-12 09:12:27 1.73 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Maitinimo paslaugų pirkimas 2021 m. 2022-11-10 17:01:24 691.14 KB
Viešųjų pirkimų komisijos sudarymas 2021 m. 2022-11-09 11:20:26 366.04 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2022 m. 2024-01-10 13:16:44 5.72 MB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2018 m. 2024-01-10 18:16:35 38.22 KB
Viešųjų pirkimo planai
2022 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (papildymas) 2022-11-09 14:45:07 829.7 KB
2022 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (metinis) 2022-11-09 14:42:19 791.76 KB
2021 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (papildymas) 2022-11-09 14:43:24 152.34 KB
2021 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (metinis) 2022-11-09 14:43:34 1.06 MB
2020 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (metinis) 2022-11-09 14:43:42 530.6 KB
2019 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (metinis) 2022-11-09 14:43:56 434.16 KB
2018 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (metinis) 2022-11-09 14:44:04 402.85 KB
Viešųjų pirkimų planas 2024 m. 2024-02-15 09:16:54 38.31 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2018 m. 2022-11-08 19:23:18 114.81 KB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos veiklos teminio išorinio vertinimo 2021 m. gruodžio 28 d. ataskaita 2022-11-09 10:19:33 826.01 KB
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika 2022-11-09 10:19:33 150.66 KB
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara (rodikliai) 2022-11-09 10:19:34 215.92 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų teminio įsivertinimo „ugdymas (is) ir mokinių patirtys“ klausimyno rezultatai (2021 m.) 2022m.m. 2022-11-09 10:19:34 656.02 KB
2020 m.
Plačiojo įsivertinimo anketa 2020-2021 Bendra ataskaita 2022-11-09 10:27:23 360.57 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų 2019–2020 m. m. (2020 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa 2022-11-09 10:27:23 249.95 KB
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2020 Bendra ataskaita  2022-11-09 10:27:23 337.9 KB
Mokinių apklausa NŠA 2020 Bendra ataskaita 2022-11-09 10:27:24 340.95 KB
Mokytojų apklausa NŠA 2020 Bendra ataskaita 2022-11-09 10:27:24 334.98 KB
2019 m.
Plačiojo įsivertinimo anketa 2019-2020 Bendra ataskaita 2022-11-09 10:29:43 359.89 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų 2018–2019 m. m. (2019 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa 2022-11-09 10:29:44 218.44 KB
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 Bendra ataskaita 2022-11-09 10:29:44 333.81 KB
Mokinių apklausa NŠA 2019 Bendra ataskaita 2022-11-09 10:29:44 336.78 KB
2018 m.
Plačiojo įsivertinimo anketa 2018-2019 Bendra ataskaita 2022-11-09 10:31:02 489.19 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų 2017–2018 m. m. (2018 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa 2022-11-09 10:31:02 364.96 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 Bendra ataskaita 2022-11-09 10:31:02 375.72 KB
Mokinių apklausa NMVA 2018 Bendra ataskaita 2022-11-09 10:31:03 380.56 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos 2023-2028 metų programa 2023-09-20 15:25:00 28.41 KB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023 m. 2023-09-20 15:25:00 31.36 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2021-2023 m. m. 2022-11-08 21:47:12 3.35 MB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo planas 2022m. 2022-11-08 21:47:12 335.56 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-08 21:47:13 1.31 MB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano priedai 2022-11-08 21:47:16 4.45 MB
Kalendorinis veiksmų planas 2022-11-08 21:47:16 0.97 MB
ESVP 2024 m. 2024-01-10 19:17:29 6.8 MB
ESPP planas 2024-2026 m.m. 2024-01-10 19:17:01 4.61 MB
Darbuotojų civilinės saugos mokymų planas 2024-01-10 19:15:37 593.39 KB
CS renginiams 2024-05-29 09:11:09 3.04 MB
Ekstremalių situacijų valdymo plano rengimas 2024-05-29 09:07:55 8.59 MB
Mobilizacija VMSA 2024-05-29 09:11:19 16.73 MB
Vilniaus m. savivaldybės kolektyvinės apsaugos statiniai ( KAS) ir priedangos 2024-05-29 09:11:38 4.41 MB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-08 19:21:47 228.61 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2011 m. 2022-11-08 19:21:47 19.87 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Subjektų asmens duomenų saugojimo politika 2018 m. 2022-11-08 15:51:05 41.29 KB
Smurtas ir patyčios Atnaujinta Dydis
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-08 15:59:16 246.5 KB
Priedai
Priedas nr.1 2022-11-08 16:19:13 14.12 KB
Priedas nr.2 2022-11-08 16:19:13 14.17 KB
Priedas nr.3 2022-11-08 16:19:13 14.18 KB
Priedas nr.4 2022-11-08 16:19:13 14.18 KB
Priedas nr.5 2022-11-08 16:19:14 38.95 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo grupių dienotvarkė 1 priedas 2022-11-08 18:57:22 180.25 KB
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo rekomendacija 2 priedas 2022-11-08 18:57:23 181.41 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. 2022-11-08 18:57:23 131 KB
Priešmokyklinio, pradinio ir I dalies pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-08 18:57:23 246.45 KB
Vidaus kontrolės politika Atnaujinta Dydis
Vidaus kontrolės politika 2022-11-08 21:52:07 1.57 MB
Įsakymas dėl vidaus kontrolės priežiūros darbo grupės patvirtinimo 2022 m. 2022-11-08 21:52:07 267.15 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl atsakingo asmens už turto (patalpų) nuomos sutarčių įgyvendinimą ir kontrolę, paskyrimo 2021 m. 2022-11-09 11:36:50 233.54 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pradinių 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-10-16 17:02:36 326.01 KB
Būrelių tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2024-02-20 11:15:47 533.22 KB
Konsultacijų mokiniams bei klasės vadovavimo valandos 2023-2024 m. m. 2023-10-16 17:34:16 303.26 KB
Pradinio ugdymo klasių 2023- 2024 mokslo metų pamokų tvarkaraštis 2024-02-19 10:52:03 326.01 KB
2023-2023 m.m. būrelių tvarkaraštis 2024-02-19 11:02:09 533.22 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Mokinių testavimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-12 13:14:09 114.14 KB
Sprendimas dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose 2021 m. 2022-11-12 13:11:08 215.99 KB
Įsakymas dėl testavimo COVID-19 ligai įtarti ar diagnozuoti organizavimo progimnazijoje 2021 m. 2022-11-10 15:38:44 3.98 MB
Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose karantino sąlygomis 2020 m. 2022-11-10 15:38:44 272.75 KB
Algoritmas ugdymo įstaigos vadovui, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga 2022-11-10 15:38:45 658.9 KB
Įsakymas dėl testavimo grafikas 2021 m. 2022-11-10 15:41:25 3.98 MB
Pagalba mokinams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Sveikatos lobis 2021-2025 Sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo ataskaita 2023-09-20 20:38:13 3.53 MB
Mokyklos, siekiančios būti pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla, ir mokyklos, siekiančios pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką, sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo ataskaita Nr. 800 2023-09-20 20:38:13 3.53 MB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-09-20 20:38:13 18.65 KB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2021 m. 2023-09-20 20:38:13 516.17 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo aprašas 2017 m. 2023-09-20 20:38:13 52.56 KB
Psichologas
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-01-10 21:24:33 305.93 KB
Specialusis pedagogas
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-01-11 13:15:25 389.12 KB
Logopedas
Jak powinna być przeprowadzana diagnoza dziecka podejrzanego o dysleksję 2023-02-02 00:59:28 369.38 KB
Krótkie wędzidełko podjęzykowe 2023-02-02 00:59:33 277.28 KB
Kolejność pojawiania się głosek w rozwoju mowy dziecka 2023-02-02 00:59:19 203.26 KB