Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija
"Ateitis prasideda dabar, ne rytoj" (Šv. Jonas Paulius II)
Dokumentai
Veiklą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos nuostatai 2022 m. 2023-09-13 16:20:13 8.17 MB
Sprendimas dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų nuostatų patvirtinimo 2022 m. 2022-11-08 19:43:52 1.07 MB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokytojų tarybos nuostatai 2022 m. 2022-11-08 19:43:52 117.44 KB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokinių tarybos nuostatai 2022 m. 2022-11-08 19:43:52 116.67 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2020 m. 2022-11-08 19:43:52 2.59 MB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos tarybos nuostatai 2022 m. 2024-02-12 09:12:15 121.44 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2024 m. 2024-02-20 11:20:45 289.58 KB
Tvarkų aprašai
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023 m. 2023-09-20 15:25:00 31.36 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2019 m. 2022-11-12 12:50:53 19.34 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-09-20 20:38:13 18.65 KB
Darbuotojų lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2018 m. 2022-11-12 12:50:53 160.49 KB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2021 m. 2023-09-20 20:38:13 516.17 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo aprašas 2017 m. 2023-09-20 20:38:13 52.56 KB
Mokinių edukacinių išvykų, ekskursijų ir žygių organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-12 12:50:53 208.95 KB
Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2019 m. 2022-11-12 12:50:53 52.5 KB
2021 – 2022 ir 2022 – 2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-11-12 12:50:53 130.6 KB
2022-2023 ir 2023-2024 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.) 2022-11-12 12:50:54 130.6 KB
Beviltiškų skolų pripažinimo, apskaičiavimo ir nurašymo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-12 12:50:54 1.62 MB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022 m. 2022-11-12 12:50:54 3.23 MB
Įsakymas dėl Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo ir prieš smurtą nukreiptos politikos ir prevencinių veiksmų įgyvendinimo komisijos patvirtinimo 2022 m. 2022-11-12 12:50:54 483.16 KB
Pranešimas apie psichologinio smurto atvejį darbe 1 priedas 2022-11-12 12:50:54 609.75 KB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ar / ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-12 12:50:54 368.69 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-12 12:50:54 4.82 MB
GMP 1,2% (gyventojų pajamų mokesčio) gautų pagal Lietuvos respublikos labdaros ir paramos įstatymą gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 14.34 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-12 12:50:54 426.27 KB
Mokinių lydėjimo/paėmimo, tėvų patekimo į įstaigos patalpas tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-12 12:50:54 100.3 KB
Mokinių mokymo namuose  tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 18.19 KB
Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-12 12:50:54 96 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2021 m. 2022-11-12 12:50:54 38.38 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2021 m. (priedas nr. 1 Lt) 2022-11-12 12:50:54 28.42 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2021 m. (priedas Nr. 2 lenkų) 2022-11-12 13:04:22 15.39 KB
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-12 12:50:54 37.8 KB
Mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas 2019 m. 2022-11-12 12:50:54 1.47 MB
Nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą išieškojimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 395.87 KB
Nutarimas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2018 m. 2022-11-12 12:50:54 61.17 KB
Pagalba organizuojant nuotolinį mokymą 2022-11-12 12:50:54 15.03 KB
Pagalbos mokiniui teikimo modelio tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-12 12:50:54 64.47 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 19.15 KB
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-12 12:50:54 158.03 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-12 12:50:54 198.08 KB
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-01-11 13:15:25 389.12 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 m. 2022-11-12 12:50:54 489.51 KB
Vilniaus miesto savivaldybės nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas 2019 m. 2022-11-12 12:50:54 35.1 KB
Vilniaus miesto savivaldybės nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas (priedas) 2019 m. 2022-11-12 12:50:54 18.78 KB
Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas dėl sporto salių ir kitų patalpų nuomos 2010 m. 2022-11-12 12:50:54 81.5 KB
Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 167.18 KB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2022 m. 2022-11-12 12:50:54 245.27 KB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2022 m. 2022-11-12 12:50:54 164.64 KB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo bei kvalifikacijai skirtų lėšų panaudojimo aprašas 2022 m. 2022-11-12 12:50:54 181.41 KB
Nutarimas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2018 m. 2022-11-12 12:50:54 61.17 KB
Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą planavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 226.27 KB
Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymą panaudojimo kontrolės tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 215.13 KB
Lankomumo tvarka 2024-02-12 09:12:17 188.36 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2024-02-12 09:12:20 176.91 KB
Apmokėjimo tvarka 2024 m. 2024-02-19 11:10:08 290.45 KB
Taisyklės
Finansų kontrolės taisyklės 2020 m. 2023-10-16 11:19:18 42.2 KB
Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje taisyklės 2020 m. 2023-10-16 11:19:18 37.67 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2020 m. 2023-10-16 11:19:18 526.89 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2019 m. 2023-10-16 11:19:18 94.76 KB
Mokinių elgesio taisyklių (priedas Nr. 3) 2023-10-16 11:19:18 433.49 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės (nauja redakcija nuo 2021-01-15) 2023-10-16 11:19:18 64.36 KB
Priėmimas į progimnaziją
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022 m. 2022-11-08 17:49:53 454.58 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas 2022 m. 2022-11-10 13:19:07 201.75 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į mokyklą komisijos sudarymo 2022 m. 2022-11-10 13:19:07 432.76 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į Vilniaus Jono Pauliaus II progimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022 m. 2022-11-10 13:19:07 1.6 MB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokytojų paskirstymo ir mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-10 13:19:07 437.76 KB
Įsakymas dėl teritorijų priskyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms 2021 m. 2022-11-10 13:25:19 89.19 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms priskiriamos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos 2021 m. 2022-11-10 13:25:19 342.06 KB
Sprendimas dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 m. 2022-11-10 13:25:19 187.13 KB
Pareigybės aprašymai
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo (os) pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:42 3.31 MB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas  2022-11-08 20:02:42 3.76 MB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas  2022-11-08 20:02:43 3.16 MB
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:43 2.74 MB
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas   2022-11-08 20:02:44 4.6 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas   2022-11-08 20:02:45 3.65 MB
Duomenų bazės, elektroninio dienyno valdymo priežiūros specialisto pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:46 2.84 MB
Informacinių ir komunikacinių technologijų specialisto pareigybės aprašymas   2022-11-08 20:02:46 2.67 MB
Klasės vadovo  pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:48 4.05 MB
Laboranto-techninių mokymo priemonių specialisto pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:48 2.63 MB
Mokytojo padėjėjo pareigybės pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:49 2.77 MB
Mokytojo pareigybės aprašymas   2022-11-08 20:02:49 328.79 KB
Operatoriaus-sekretoriaus pareigybės aprašymas   2022-11-08 20:02:49 2.63 MB
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas   2022-11-08 20:02:50 3.33 MB
Psichologo pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:51 3.18 MB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:51 2.88 MB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:53 2.86 MB
Specialiojo pedagogo, logopedo pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:53 3.11 MB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Kiemsargio pareigybės aprašymas   2023-02-02 01:05:50 2.79 MB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2023-02-02 01:05:58 1.87 MB
Sargo pareigybės aprašymas 2023-02-02 01:06:05 2.05 MB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-02-02 01:06:10 3.89 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2020-2025 m. m. 2022-11-08 15:34:28 1.15 MB
Ugdymo plano pakeitimas 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. 2022-11-08 15:34:29 798.27 KB
Ugdymo planas 2023-2024 ir 2024-2025 m.m. 2024-02-12 09:12:22 730.27 KB
Veiklos planas jpii 2024 2024-02-12 09:12:25 858.63 KB
Kiti dokumentai
Ugdomosios stebėsenos programa 2021-2022 m. m. ir 2022-2023 m. m. 2022-11-08 19:18:02 30.24 KB
2024-2026 atestacijos programa 2024-02-12 09:12:32 496.1 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-18 22:11:22 355.78 KB
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-18 22:11:42 356.03 KB
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-18 22:11:48 965.86 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
15 dienų valgiaraštis 11 m. ir vyresnio amžiaus 2022-11-10 16:51:00 10.33 MB
15 dienų valgiaraštis 7 – 10 m. 2022-11-10 16:51:02 10.3 MB
15 dienų valgiaraštis 5 – 7 m. 2022-11-10 16:51:04 10.09 MB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos šaltų užkandžių asortimentas 2022-11-10 16:51:04 105.75 KB
Dokumentai
Valgyklos patalpų nuomos sutartis 2021 m. 2022-11-10 17:20:43 1.54 MB
Mokinių maitinimo paslaugų sutartis 2021 m. 2022-11-10 17:20:43 4.53 MB
Įsakymas dėl Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos viešųjų pirkimų komisijos sudarymo 2021 m. 2022-11-10 17:20:43 372.46 KB
Sprendimas „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ 2021 m. 2022-11-10 17:20:43 93.35 KB
Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinės rekomendacijos 2022-11-10 17:20:43 70.51 KB
Sprendimas „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo 2021 m. 2022-11-10 17:20:43 109.63 KB
Sprendimas „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ (elektroninio dokumento nuorašas) 2021 m. 2022-11-10 17:20:43 289.58 KB
Sprendimas „Dėl vaikų maitinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius, tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 2021 m. 2022-11-10 17:20:43 363.75 KB
Sprendimas „Dėl maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo“ 2021 m. 2022-11-10 17:20:43 480.72 KB
Sprendimas „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ 2019 m. 2022-11-10 17:20:43 275.32 KB
Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-11-10 17:20:43 2.81 MB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. 2022-11-10 17:20:43 310.76 KB
Mokinių maitinimo ir organizavimo sutartis 2018 m. 2022-11-10 17:20:43 2.69 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-02-20 11:15:43 1.19 MB
2023 m.
2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-09-18 22:00:20 1.9 MB
2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-09-18 22:00:20 1.67 MB
2023 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-02-14 09:40:33 1.95 MB
2023 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-02-14 09:44:06 1.95 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-09-18 22:06:01 2.19 MB
2022 m. biudžeto išlaidų sąmatos 2023-09-18 22:06:01 1.45 MB
2020 m.
2020 m. biudžeto išlaidų sąmata 2023-09-18 22:04:10 1.36 MB
2019 m.
2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-09-18 22:04:19 46.41 MB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos nupirktų vadovėlių, mokymo priemonių 2019-2020 mokslo metams ataskaita 2023-09-18 22:04:37 136.14 KB
Mokėjimo registras
2018-2019 m. m. mitybos išlaidos 2022-11-09 15:23:19 18.67 KB
2018-2019 m. m. materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2022-11-09 15:23:20 15.71 KB
2018-2019 m. m. kitos išlaidos 2022-11-09 15:23:21 35.25 KB
Programos sąmata
2023 m. programos sąmata 2023-09-14 12:05:14 1.1 MB
2022 m. programos sąmata 2023-09-14 12:05:14 206.28 KB
2023 m. programos sąmata 2024-02-12 09:12:27 1.95 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Maitinimo paslaugų pirkimas 2021 m. 2022-11-10 17:01:24 691.14 KB
Viešųjų pirkimų komisijos sudarymas 2021 m. 2022-11-09 11:20:26 366.04 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2022 m. 2024-01-10 13:16:44 5.72 MB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2018 m. 2024-01-10 18:16:35 38.22 KB
Viešųjų pirkimo planai
2022 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (papildymas) 2022-11-09 14:45:07 829.7 KB
2022 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (metinis) 2022-11-09 14:42:19 791.76 KB
2021 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (papildymas) 2022-11-09 14:43:24 152.34 KB
2021 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (metinis) 2022-11-09 14:43:34 1.06 MB
2020 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (metinis) 2022-11-09 14:43:42 530.6 KB
2019 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (metinis) 2022-11-09 14:43:56 434.16 KB
2018 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (metinis) 2022-11-09 14:44:04 402.85 KB
Viešųjų pirkimų planas 2024 m. 2024-02-15 09:16:54 38.31 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2018 m. 2022-11-08 19:23:18 114.81 KB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos veiklos teminio išorinio vertinimo 2021 m. gruodžio 28 d. ataskaita 2022-11-09 10:19:33 826.01 KB
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika 2022-11-09 10:19:33 150.66 KB
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara (rodikliai) 2022-11-09 10:19:34 215.92 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų teminio įsivertinimo „ugdymas (is) ir mokinių patirtys“ klausimyno rezultatai (2021 m.) 2022m.m. 2022-11-09 10:19:34 656.02 KB
2020 m.
Plačiojo įsivertinimo anketa 2020-2021 Bendra ataskaita 2022-11-09 10:27:23 360.57 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų 2019–2020 m. m. (2020 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa 2022-11-09 10:27:23 249.95 KB
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2020 Bendra ataskaita  2022-11-09 10:27:23 337.9 KB
Mokinių apklausa NŠA 2020 Bendra ataskaita 2022-11-09 10:27:24 340.95 KB
Mokytojų apklausa NŠA 2020 Bendra ataskaita 2022-11-09 10:27:24 334.98 KB
2019 m.
Plačiojo įsivertinimo anketa 2019-2020 Bendra ataskaita 2022-11-09 10:29:43 359.89 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų 2018–2019 m. m. (2019 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa 2022-11-09 10:29:44 218.44 KB
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 Bendra ataskaita 2022-11-09 10:29:44 333.81 KB
Mokinių apklausa NŠA 2019 Bendra ataskaita 2022-11-09 10:29:44 336.78 KB
2018 m.
Plačiojo įsivertinimo anketa 2018-2019 Bendra ataskaita 2022-11-09 10:31:02 489.19 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų 2017–2018 m. m. (2018 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa 2022-11-09 10:31:02 364.96 KB
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 Bendra ataskaita 2022-11-09 10:31:02 375.72 KB
Mokinių apklausa NMVA 2018 Bendra ataskaita 2022-11-09 10:31:03 380.56 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos 2023-2028 metų programa 2023-09-20 15:25:00 28.41 KB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023 m. 2023-09-20 15:25:00 31.36 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2021-2023 m. m. 2022-11-08 21:47:12 3.35 MB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo planas 2022m. 2022-11-08 21:47:12 335.56 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-08 21:47:13 1.31 MB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano priedai 2022-11-08 21:47:16 4.45 MB
Kalendorinis veiksmų planas 2022-11-08 21:47:16 0.97 MB
ESVP 2024 m. 2024-01-10 19:17:29 6.8 MB
ESPP planas 2024-2026 m.m. 2024-01-10 19:17:01 4.61 MB
Darbuotojų civilinės saugos mokymų planas 2024-01-10 19:15:37 593.39 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-08 19:21:47 228.61 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2011 m. 2022-11-08 19:21:47 19.87 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Subjektų asmens duomenų saugojimo politika 2018 m. 2022-11-08 15:51:05 41.29 KB
Smurtas ir patyčios Atnaujinta Dydis
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-08 15:59:16 246.5 KB
Priedai
Priedas nr.1 2022-11-08 16:19:13 14.12 KB
Priedas nr.2 2022-11-08 16:19:13 14.17 KB
Priedas nr.3 2022-11-08 16:19:13 14.18 KB
Priedas nr.4 2022-11-08 16:19:13 14.18 KB
Priedas nr.5 2022-11-08 16:19:14 38.95 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo grupių dienotvarkė 1 priedas 2022-11-08 18:57:22 180.25 KB
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo rekomendacija 2 priedas 2022-11-08 18:57:23 181.41 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. 2022-11-08 18:57:23 131 KB
Priešmokyklinio, pradinio ir I dalies pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-08 18:57:23 246.45 KB
Vidaus kontrolės politika Atnaujinta Dydis
Vidaus kontrolės politika 2022-11-08 21:52:07 1.57 MB
Įsakymas dėl vidaus kontrolės priežiūros darbo grupės patvirtinimo 2022 m. 2022-11-08 21:52:07 267.15 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl atsakingo asmens už turto (patalpų) nuomos sutarčių įgyvendinimą ir kontrolę, paskyrimo 2021 m. 2022-11-09 11:36:50 233.54 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pradinių 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-10-16 17:02:36 326.01 KB
Būrelių tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2024-02-20 11:15:47 533.22 KB
Konsultacijų mokiniams bei klasės vadovavimo valandos 2023-2024 m. m. 2023-10-16 17:34:16 303.26 KB
Pradinio ugdymo klasių 2023- 2024 mokslo metų pamokų tvarkaraštis 2024-02-19 10:52:03 326.01 KB
2023-2023 m.m. būrelių tvarkaraštis 2024-02-19 11:02:09 533.22 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Mokinių testavimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-12 13:14:09 114.14 KB
Sprendimas dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose 2021 m. 2022-11-12 13:11:08 215.99 KB
Įsakymas dėl testavimo COVID-19 ligai įtarti ar diagnozuoti organizavimo progimnazijoje 2021 m. 2022-11-10 15:38:44 3.98 MB
Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose karantino sąlygomis 2020 m. 2022-11-10 15:38:44 272.75 KB
Algoritmas ugdymo įstaigos vadovui, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga 2022-11-10 15:38:45 658.9 KB
Įsakymas dėl testavimo grafikas 2021 m. 2022-11-10 15:41:25 3.98 MB
Pagalba mokinams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Sveikatos lobis 2021-2025 Sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo ataskaita 2023-09-20 20:38:13 3.53 MB
Mokyklos, siekiančios būti pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla, ir mokyklos, siekiančios pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką, sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo ataskaita Nr. 800 2023-09-20 20:38:13 3.53 MB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-09-20 20:38:13 18.65 KB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2021 m. 2023-09-20 20:38:13 516.17 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo aprašas 2017 m. 2023-09-20 20:38:13 52.56 KB
Psichologas
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-01-10 21:24:33 305.93 KB
Specialusis pedagogas
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-01-11 13:15:25 389.12 KB
Logopedas
Jak powinna być przeprowadzana diagnoza dziecka podejrzanego o dysleksję 2023-02-02 00:59:28 369.38 KB
Krótkie wędzidełko podjęzykowe 2023-02-02 00:59:33 277.28 KB
Kolejność pojawiania się głosek w rozwoju mowy dziecka 2023-02-02 00:59:19 203.26 KB