Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija
"Ateitis prasideda dabar, ne rytoj" (Šv. Jonas Paulius II)

Veiklą reglamentuojantys dokumentai

Veiklą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos nuostatai 2022 m. 2023-09-13 16:20:13 8.17 MB
Sprendimas dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų nuostatų patvirtinimo 2022 m. 2022-11-08 19:43:52 1.07 MB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokytojų tarybos nuostatai 2022 m. 2022-11-08 19:43:52 117.44 KB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokinių tarybos nuostatai 2022 m. 2022-11-08 19:43:52 116.67 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2020 m. 2022-11-08 19:43:52 2.59 MB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos tarybos nuostatai 2022 m. 2024-02-12 09:12:15 121.44 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2024 m. 2024-02-20 11:20:45 289.58 KB
Tvarkų aprašai
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023 m. 2023-09-20 15:25:00 31.36 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2019 m. 2022-11-12 12:50:53 19.34 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-09-20 20:38:13 18.65 KB
Darbuotojų lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2018 m. 2022-11-12 12:50:53 160.49 KB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2021 m. 2023-09-20 20:38:13 516.17 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo aprašas 2017 m. 2023-09-20 20:38:13 52.56 KB
Mokinių edukacinių išvykų, ekskursijų ir žygių organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-12 12:50:53 208.95 KB
Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2019 m. 2022-11-12 12:50:53 52.5 KB
2021 – 2022 ir 2022 – 2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-11-12 12:50:53 130.6 KB
2022-2023 ir 2023-2024 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.) 2022-11-12 12:50:54 130.6 KB
Beviltiškų skolų pripažinimo, apskaičiavimo ir nurašymo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-12 12:50:54 1.62 MB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022 m. 2022-11-12 12:50:54 3.23 MB
Įsakymas dėl Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo ir prieš smurtą nukreiptos politikos ir prevencinių veiksmų įgyvendinimo komisijos patvirtinimo 2022 m. 2022-11-12 12:50:54 483.16 KB
Pranešimas apie psichologinio smurto atvejį darbe 1 priedas 2022-11-12 12:50:54 609.75 KB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ar / ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-12 12:50:54 368.69 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-12 12:50:54 4.82 MB
GMP 1,2% (gyventojų pajamų mokesčio) gautų pagal Lietuvos respublikos labdaros ir paramos įstatymą gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 14.34 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-12 12:50:54 426.27 KB
Mokinių lydėjimo/paėmimo, tėvų patekimo į įstaigos patalpas tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-12 12:50:54 100.3 KB
Mokinių mokymo namuose  tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 18.19 KB
Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-12 12:50:54 96 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2021 m. 2022-11-12 12:50:54 38.38 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2021 m. (priedas nr. 1 Lt) 2022-11-12 12:50:54 28.42 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2021 m. (priedas Nr. 2 lenkų) 2022-11-12 13:04:22 15.39 KB
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-12 12:50:54 37.8 KB
Mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas 2019 m. 2022-11-12 12:50:54 1.47 MB
Nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą išieškojimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 395.87 KB
Nutarimas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2018 m. 2022-11-12 12:50:54 61.17 KB
Pagalba organizuojant nuotolinį mokymą 2022-11-12 12:50:54 15.03 KB
Pagalbos mokiniui teikimo modelio tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-12 12:50:54 64.47 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 19.15 KB
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-12 12:50:54 158.03 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-12 12:50:54 198.08 KB
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-01-11 13:15:25 389.12 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 m. 2022-11-12 12:50:54 489.51 KB
Vilniaus miesto savivaldybės nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas 2019 m. 2022-11-12 12:50:54 35.1 KB
Vilniaus miesto savivaldybės nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas (priedas) 2019 m. 2022-11-12 12:50:54 18.78 KB
Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas dėl sporto salių ir kitų patalpų nuomos 2010 m. 2022-11-12 12:50:54 81.5 KB
Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 167.18 KB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2022 m. 2022-11-12 12:50:54 245.27 KB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2022 m. 2022-11-12 12:50:54 164.64 KB
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo bei kvalifikacijai skirtų lėšų panaudojimo aprašas 2022 m. 2022-11-12 12:50:54 181.41 KB
Nutarimas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2018 m. 2022-11-12 12:50:54 61.17 KB
Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą planavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 226.27 KB
Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymą panaudojimo kontrolės tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-12 12:50:54 215.13 KB
Lankomumo tvarka 2024-02-12 09:12:17 188.36 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2024-02-12 09:12:20 176.91 KB
Apmokėjimo tvarka 2024 m. 2024-02-19 11:10:08 290.45 KB
Taisyklės
Finansų kontrolės taisyklės 2020 m. 2023-10-16 11:19:18 42.2 KB
Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje taisyklės 2020 m. 2023-10-16 11:19:18 37.67 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2020 m. 2023-10-16 11:19:18 526.89 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2019 m. 2023-10-16 11:19:18 94.76 KB
Mokinių elgesio taisyklių (priedas Nr. 3) 2023-10-16 11:19:18 433.49 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės (nauja redakcija nuo 2021-01-15) 2023-10-16 11:19:18 64.36 KB
Priėmimas į progimnaziją
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokytojų paskirstymo ir mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-10 13:19:07 437.76 KB
Mokinių priėmimo grafikas 2024 2024-05-03 17:52:46 253.61 KB
Sprendimas dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-05-02 11:59:39 265.59 KB
Sprendimas dėl priėmimo 2024-05-03 17:55:55 8.39 MB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms priskiriamos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos 2024-05-02 12:01:22 779.88 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimą į mokyklą komisijos sudarymo 2024-05-13 09:41:44 55.95 KB
Mokinių priėmimo į Vilniaus Jono Pauliaus II progimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas 2024-05-31 10:58:55 139.45 KB
Pareigybės aprašymai
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo (os) pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:42 3.31 MB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas  2022-11-08 20:02:42 3.76 MB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas  2022-11-08 20:02:43 3.16 MB
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:43 2.74 MB
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas   2022-11-08 20:02:44 4.6 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas   2022-11-08 20:02:45 3.65 MB
Duomenų bazės, elektroninio dienyno valdymo priežiūros specialisto pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:46 2.84 MB
Informacinių ir komunikacinių technologijų specialisto pareigybės aprašymas   2022-11-08 20:02:46 2.67 MB
Klasės vadovo  pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:48 4.05 MB
Laboranto-techninių mokymo priemonių specialisto pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:48 2.63 MB
Mokytojo padėjėjo pareigybės pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:49 2.77 MB
Mokytojo pareigybės aprašymas   2022-11-08 20:02:49 328.79 KB
Operatoriaus-sekretoriaus pareigybės aprašymas   2022-11-08 20:02:49 2.63 MB
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas   2022-11-08 20:02:50 3.33 MB
Psichologo pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:51 3.18 MB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:51 2.88 MB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:53 2.86 MB
Specialiojo pedagogo, logopedo pareigybės aprašymas 2022-11-08 20:02:53 3.11 MB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Kiemsargio pareigybės aprašymas   2023-02-02 01:05:50 2.79 MB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2023-02-02 01:05:58 1.87 MB
Sargo pareigybės aprašymas 2023-02-02 01:06:05 2.05 MB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-02-02 01:06:10 3.89 MB